lavendel2

djip wetter

wêr fyn ik
yn 'e neare nacht Jo ljocht
 
Jo wetterstream nij libben

wêr bliuwt 
't fertrouwen
fan myn hert
yn stoarmwaar mei oerein

Jo fundemint
is klear en geef
troch twifel en troch tiid


aukje wijma