lavendel2

de flearbei bloeit
mei grutte wite skermen
sinneljocht jout har
jûn de lêste
gouden strielen

ik waarme my
oan hjoed

aukje wijma