lavendel2

 sunnich wêze

de oeren fan hjoed
binne kostber

moarn is ûnwis

en juster
hat har dûbeltsje fersnobbe

aukje wijma