lavendel2

wa hat 'e tiid yn behear

fan in amerij
wêryn leafde wekker wurd

 
fan it earste bernewurdsje
dat myn hert waarm makket

fan 'e eachopslach
wêryn lijen sichtber wurd

fan net troch te kommen dagen
ûnwissichheid

wa beheart de oeren
dy 't wiken duorje

en  jierren
dy't yn in eachwink foarbydriuwe

aukje wijma