lavendel2

 tiidsbesef

de tiid jout ús oeren
en dagen
en sa no en dan ynsjoch

yn it ûngrypber
foarby driuwen
fan 'e jierren

dy 't nea wer
werom komme

aukje wijma