lavendel2

rispinge


in grauwe dize hinget oer it lân
benimt myn each
it sicht foarút te sjen

de reis fan ôf 't stasjon
nimt oan lâns
swarte beamwallen
en resten fan 'e mais
yn 't giele novimber lân

sa reizgje ik nei 
myn  lytse beppesizzer
dy 't fol spanning op syn
kadootsjes wachtet


aukje wijma