lavendel2

tiidskoft

sa as it ljocht
de kears
sûnichjes wei meinimt
sa silsto stadichoan
it wêrom en wêrta
ferstean

 
sil dit barren
warm en klear wurde
yn dyn libben

aukje wijma