lavendel2

de blau swarte nacht
hinget as in swiere grize tekken
om my hinne

net fan los te kommen tizerijen
benimme my it sicht

grouwe grize wiete mist

wêryn ik allinne mar
efterút sjen kin

aukje wijma