lavendel2

foar it iten

freegjende berne-eagen
útstutsen hantsjes

sa ferbûn
freegje wy tegearre
sjongend om seine

do en ik

aukje wijma