lavendel2

oanroppe

myn klage is Hear
dat minskebern
elkoar sa faak benije

myn roppen Hear
om ús jo bern
te widzjen yn har lijen

te heinen yn Jo gulle hân
te treasten mei Jo leafde

myn soarch o Hear
foar ús Jo bern
mei ik dy Jo belije

aukje wijma