lavendel2

troch de kjeld hinne

as de blêden giel wurde
de klamme kjeld
oer it lân lûkt

yn 'e bonken op krûpt
har dêr fêstset

my oan it hert ta
klommerjen docht

longerje ik nei
in knappende
knisterjende fjoergloede

in waarme tekken fan leafde

aukje wijma