lavendel2

trochtocht


kleare taal
út 'e mûle fan bern
en âlde minsken

is as

klinkend kristal
foar libbens
fersteanders

aukje wijma