lavendel2

 
wat betsjutte keale wurden


ik wol se kleur jaan
sa as hertstocht hjoed
oranje read wêze kin
en moarn grien pears
en kjeld djipswart
en juster stielblau

yn oanklaaide wurden
't gefoel te plak bringe

aukje wijma