lavendel2

libbenswurk

ta skepsel fan dy iene Heit
sa makke ta syn eare
as man en frou
gol mei Jins grutte leafde

ús siele kin der faak net by
doch freegjend mei wy leare
Jo hawwe 't ivige geduld
en sil ús nea beseare

aukje wijma