lavendel2

as de Hear


as de Hear no hjoed
op Pinksterdei
ris wer nei ús ta kaam
 
wêr fûn Hy dan ús leafdesbân
 wêr seach Hy hope bloeien
 wêr preau Hy leauwen foar syn Heit
 
as Jezus hjoed
op Pinksterdei
ris yn ús midden stie
 
de wolk ús sicht net mear benaam
 

aukje wijma