lavendel2

   
as de Hear


as de Hear no hjoed
op Pinksterdei
ris wer nei ús ta kaam
 
wêr fûn Hy dan
ús leafdesbân
 
wêr seach Hy
hope bloeien
 
wêr preau Hy
leauwen foar syn Heit
 
as Jezus hjoed
op Pinksterdei
ris yn ús midden stie
 
de wolk ús sicht
net mear benaam
 

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)