am-fluss

   
Opdrachtjouwer
dêr stean wy dan
en stoarje
om it libben
nei in wolkeleaze loft
sa keal
allinnich ûnwenning
dêr stean wy dan
no sille wy ferstean
Syn wurk
oan ús folbrocht
no komt it op ús oan
dêr gean wy dan
troch alle waar en wyn
mei Geast krêft
yn Syn fuotprint
in nije tiid
brekt oan
aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)