lavendel2


fraachteken


hoe sille wy Jo
wolkom hjitte
heechste leafdesrop
fan 'e wrâld
djipste langst fan in minskebern

dat ús Jo Geast beskadet
it Ljocht flamje sil
mei wurden
leafde en 
krachten
dêr't Jo nocht oan hawwe


aukje wijma