lavendel2


komme litte


gjin man
kaam der oan te pas

Jo skaad
wy genôch

en Maria
iepene har hert

en song oer de omkearde wrâld
it wûnder
dat op har ta kaam

aukje wijma