lavendel2

ferbûn 


Jo folk Jo bern
wat sil it Jo oan it hert gean
safolle tsjin stân

fan binnen út en fan bûten om

Jo folk Jo bern
sil ea ús hert oeral reitsje
fan safolle ûnrjocht feardiche

útsprutsen en opskreaune wurden

Jo folk Jo bern
sille Kristenminsken ea it Joodske Boek
foar it ferstân krije

it har eigen meitsje kinne

aukje wijma