lavendel2


tichteby

mei Jo Ljocht
ús ljocht byljochtsje
  
mei Jo Geast
ús geast oanreitsje
  
mei Jo Hert
ús hert dizze dei ferwaarmje
  
  
aukje wijma