lavendel2

   
mei Jo Ljocht
ús ljocht
byljochtsje
  
mei Jo Geast
ús geast
oanreitsje
  
mei Jo Hert
ús hert dizze dei
ferwaarmje
  
  
aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)