am-fluss

   
mei Jo Ljocht
ús ljocht
byljochtsje
 
mei Jo Geast
ús geast
oanreitsje
 
mei Jo Hert
ús hert dizze dei
ferwaarmje
 
 
aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)