lavendel2

stilswijend

yn it opkommend Ljocht
lit it Krús
har wiere wei sjen

mei ynmoed
doar ik
somtiden op te sjen

en moetsje
myn eagen Him

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)