am-fluss

   
Pinkster tocht

Jo Geast
koe ús net berikke
salang Jo libben
sichtber wie op ierde

foar in pear

en no

fier fuort tichtby
ferwaarmje Jo
ús herten
mei leafdewysheid

mear en mear

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)