lavendel2

Pinkster tocht

Jo Geast
koe ús net berikke
yn 'e tiid Jo libben
sichtber wie op ierde
en no

fier fuort tichtby
ferwaarmje Jo
ús herten
mei leafdewysheid

mear en mear

aukje wijma