lavendel2

azem

sa oanwêzich
sa net waar te nimmen

sa efternei te befetsjen
wat geande wie

aukje wijma