lavendel2

altyd wer

altyd wer is Pinkster
tsjin de stream yn leauwe
dat wy by Him hearre

syn net te fetsjen Geast
nimt ús mei
op net betochte paden 
tsjin better witten yn

aukje wijma