lavendel2

   
tsjin better witten yn

altyd wer
is Pinkster
tsjin de stream yn
leauwe
dat wy by Him hearre

Syn net te fetsjen Geast
begeliedt ús
lit ús hert
iepenspatte
fan blydskip

altyd wer
tsjin better witten yn

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)