lavendel2

   
tuskentiid

de ferbjustering
oer ferrizenis
oerwinning
is noch sa tichteby

net te leauwen en dôchs
is 't sa faak trochjûn

as ea
ren iepengean
en herten har fol streame litte
mei it âlde nijs
wurdt 'e wei begeanber

Fjoer en Wyn
wachtsje

ferwachtsje
minskebern
beklaaie harren
mei besieling

aukje wijma

tussen tijd

de verbijstering 

over ferrijzenis
overwinning
is nog zo dichtbij

niet te geloven en toch
is het zo vaak verhaalt

als oren opengaan
en harten zich vol laten stromen
met het oude nieuws
blijkt de weg begaanbaar

vuur en wind
wachten

verwachten
mensenkinderen
en bekleedt hen 
met bezieling

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)