am-fluss

   
tuskentiid

de ferbjustering
oer ferrizenis
oerwinning
is noch sa tichteby

net te leauwen en dôchs
is 't sa faak trochjûn

as ea
ren iepengean
en herten har fol streame litte
mei it âlde nijs
wurdt 'e wei begeanber

Fjoer en Wyn
wachtsje

ferwachtsje
minskebern
beklaaie harren
mei Besieling

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)