lavendel2

Ivige

hoenear

lear ik 
dat genede
frijheid jout

kin ik 
it sêfte rûzjen
fan 'e Geast ferstean

aukje wijma