lavendel2

 
fjoerflam

mei Jo Ljocht
ús ljocht
byljochtsje

mei Jo Geast
ús geast
oanreitsje

mei Jo Hert
ús hert dizze dei
ferwaarmje

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)