lavendel2

ferstean

roppen wurde
freget safolle oan uterlike
inerlike foarming

ropping

fan myn deistich paad
ôfhelle wurde
op 'e doele brocht
troch Wyn en oalje

ferget tabetrouwen
oan Jo

aukje wijma