lavendel2

wekker wurde

it moarntiids ljocht
falt troch
de beammen

rekket de dauwe oan
makket kristal
fan wetterdrippen
nimt se
yn har waarmte op

myn hert is toarstich
nei har
kristal heldere suverens

aukje wijma