lavendel2

ik sjoch in doar wiid iepenstean

ik sjoch in doar wiid iepenstean
dér 't streamen ljocht troch komme
en frij mei ik dêr hinnegean
sa gean ik onbeskromme

refrein : o Gods genede ryk en frij
dy doar stiet iepen ek foar my
foar my foar my stiet iepen ek foar my

dy iepen doar lit 'd yngong frij
foar wa 't dêr trochgean wolle
foar ryk en earm foar do en my
want Jezus jout safolle  refr.

dy iepen doar liedt op God oan
kom frij lit jim net keare
untfang no treast en skielk in kroan
út hannen fan 'e Heare  refr

sa daget no foar elts de moarn
ja it beteart te 'n bêsten
wy langje nei dat fiere lân
dêr 't God oerwint te'n lêsten refr