lavendel2

Wa't God as fêste boarch hat
jout Him syn pine oer
Foar al wa't noed en soarch hat
biedt Hy in feilich stjoer
Wa't wolken , loft en winen
yn goede banen laat
wit ek foar dy te finen
in fêst en feilich paad.

út 'e Fryske Matthaus Pasion