lavendel2

o Hear

lit my in wurktúch wêze
fan Jins frede

dat ik leafde bring
midden de haat

dat ik ferjaan mei
dêr ‘t men my mislediget

dat ik ferbine mei
oeral dêr ‘t striid is

dat ik de wierheid sizze sil
dêr ’t  de leagen sprekt

dat ik it leauwen útdraach
dêr ‘t de twivel drukt

dat ik de hope weitsje
dêr ‘t de wanhoop grymt

dat ik Jins ljocht ûntstek
yn swarte tsjusternis

dat ik blydskip siedsje
dêr ‘t benearing groeit

fertaling fan Fedde Schurer