lavendel2

Gebed zuid afrikaans

Laat my nooit U grond verlaat nie
Laat my in U skadu bly
Gee dat elke aardse vreugde en vrees
eintlik nietig word vir my.

Elke afdraaipaadjie ken ek
elke keer het ek gedwaal
elke keer het U my iewers kom haal
Maak dit Heer die laaste maal

Elke dag is 'n gedagte
Elke kamer net gehuur
Elke aardse droom van rykdom en
 roemnet 'n skadu teen die muur.

Wat ek is is net genade
Wat ek het is net geleen
Eindelik smag ek na u waters van rus
lei my Heer vanaand daarheen.
 
 
======================

Gebed frysk

Lit my noait Jo grûn ferlitte.
Lit my yn Jo lijte stean.
Jou dat al myn ierdske bliidskip en eangst
troch Jo hân de wrâld yn gean

Ûnderweis kin ’k elke ôfslach
mar ‘k bin wurch fan it gerin.
Elke dei ha Jo de wei wer oanjûn.
Jo jouwe myn libben sin.

Dagen binne as gedachten,
as de keamers fan in flat.
Elke ierdske dream fan rykdom en rom
krij’ gjin plak mear yn myn hert.

Wat ik sykje is genede,
elk momint fan elke dei.
’t Rjochte paad nei Jo stille wetter,
wize Jo Hear my dy wei.

=================================