lavendel2

flechtsje

Jo frisselje
troch de tiid hinne
leafde
yn it minskelik
bestean

aukje wijma