am-fluss

   
Jo frisselje
troch de tiid hinne
leafde
yn it minskelik
bestean

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)