lavendel2

   
flechtsje

Jo frisselje
troch de tiid hinne
leafde
yn it minskelik
bestean

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)