am-fluss

   
 foar Marre Anna
 
wolkom
op 'e wrâld
 
do leaf sneinsberntsje
 
wolkom
in myn hert
do lyts geef famke
 
wolkom
yn ús famylje romte
sa as dy is der mar ien
 
 
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)