lavendel2

 foar Marre Anna

wolkom
op 'e wrâld

do leaf sneinsberntsje

wolkom
in myn hert
do lyts geef famke

wolkom
yn ús famylje romte
sa as dy is der mar ien

aukje wijma