lavendel2

   
lytse leave Bowe

dêr wiesto dan
moai mantsje

samar op in troch de  wykse dei
kaamst yn ús fermidden


en makkest ús
sa tankber en bliid


aukje wijma
 
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)