am-fluss

   
 
lytse leave Bowe
 
dêr wiesto dan
moai mantsje
 
samar op in troch de  wykse dei
 
kaamst yn ús fermidden
en makkest ús
sa tankber en bliid
 
 
 
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)