lavendel2

lytse leave Bowe

dêr wiesto dan
moai mantsje

samar op in troch de  wykse dei
kaamst yn ús fermidden


en makkest ús
sa tankber en bliid


aukje wijma