lavendel2

   
foar aaron pieter lieuwe

fan út leafde
ûntstien

do sneinsberntsje

makkest my tankber
 en bliid

bist sa wolkom
yn myn hert

en ús
 famyljeromte


aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)