lavendel2

ferwûndering

dit lytse wrâldwûnder
kaam om herten
te waarmjen

it libben
har glâns te jaan
mei berne leafde

aukje wijma