lavendel2

   
ferwûndering

dit lytse wrâldwûnder
kaam om herten
te waarmjen

it libben
har glâns te jaan
mei berne leafde

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)