am-fluss

   

iepenbiering

 
lyts minskebern
sa geef
noch sa ticht by de himel
 
op ierde
oan jim hannen tabetroud
 
aukje wijma

 

 

   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)