lavendel2

ferbouwereard

opstean
oerwinning
net te leauwen

en dochs der al sa faak oer heart hawwe

as earen iepen gean
en herten fol wurde fan
it âlde nije

komt Fjoer en Wyn
ús yn 'e mjitte

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)