lavendel2


palmpeaske

hjoed roppe wy
hosanna
en swaaie mei tûken

en moarn raze wy
krektlyk as de oaren
gean út ús eagen wei


aukje wijma

   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)