lavendel2

goed freed


sa fier gong Hy
oant swit op bloed útrûn

Hy waard te gek set
krusige

sa fier boppe
 minsklik befetten út
omearmet
Syn leafde 
dy en  my

aukje wijma

   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)