lavendel2

   
 tussen Hemelvaart en Pinkster

eerst moest Hij
terug naar huis

thuiskomen

ik blijf hier
hoopvol biddend

afwachtend

tot Hij aan mij
zijn Geestkracht

uitdeelt

.................

earst moat Hy
werom nei hús

thúskomme

ik bliuw hjir
hoopfol biddend

ôfwachtsjend

oant Hy oan my
syn Geastkrêft
útdielt

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)