lavendel2

fisioen

En 'e Hillige
stjoerde
Moses Elia Jesaja
en Jesus syn Soan

Hy
ynspirearre
Bonhoeffer Etty Hillesum
Gandhi en Martin Luther King
en Malala út Pakistan

en noch eltse
dei
roppe ek út ús kontreien
skilders sprekkers en skriuwers
ús op om 'e Leafde te libjen
de Hope te koesterjen
gerjochtichheid in 'e earms te slúten
en de dream fan frede
wier te meitsjen
 

visioen

en de Eeuwige
stuurde
Mozes, Elia Jesaja
en Jezus zijn Zoon

Hij inspireerde
Bonhoeffer Etty Hillesum
Gandhi en Martin Luther King
en Malala uit Pakistan

en nog elke dag
roepen
ook uit onze omgeving
schilders sprekers en schrijvers
ons op de Liefde te leven
de Hoop te koesteren
gerechtigheid te omarmen
en de droom van vrede
 waar te maken

aukje wijma