lavendel2Maria
zij bracht het Kind
in onze wereld
zij
baarde mensheid
voor de eeuwigheid

 Maria
se brocht it Bern
yn ús wrâld
se
berne minskheid
foar de ivichheid


aukje wijma