am-fluss

Hoofdmenu  


   
   
ferbûn mei elkoar

Jo folk Jo bern
wat sil it Jo oan it hert gean
safolle tsjinstân

fan binnen út en fan bûtenom

Jo folk Jo bern
sil ea ús hert oeral reitsje
fan safolle ûngerjochtichheid

seine en opskreaune wurden

Jo folk Jo bern
sille Kristenminsken ea it Joodske Boek
foar it ferstân krije

it har eigen meitsje kinne

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)