lavendel2


20210706 132806 1arkje uitzicht water

wachtsje op wurden
eagen de kost jaan
wat hat de natuer
my hjoed te sizzen

boppe en ûnder wetter
yn ’e loft en reiden
spilet him safolle
mear ôf dan ik
ea befetsje kin

dêr binne gjin wurden foar

aukje wijma