lavendel2

 
SL730061.jpg 2 goed kerst trappen

kerst2018 fries kerst2018 ned
weg350 tekst250 2
2016 links kerstkaart 2016 rechts kerstkaart
2015a  2015b 
2014a 2014b
kerst2013a1w
kerst2013b1w
 Aukje kerst 2012a (Medium)
Aukje kerst2012b (Medium) 
Kerstkaart2011W
kerstkaart met gedicht

 


doorlichtend
mag door mij heen
schaduw
zichtbaar zijn
van U
zodat uw komst
naar onze wereld
niet voor niets
is geweest
troch ljocht
legger8
Licht
Licht wat doorbreekt
en aan water haar grenzen oplegt
een groene aarde openbaart

in het Licht van
de hemel op aarde
klaagt deze richtingwijzer

haar maaksel
bestaat uit
achteloos achtergelaten
aangespoelde overlast van welvaart
en is omgevormd
tot een waarschuwing
van U

hoe kunnen jullie zo de aarde bewaren

Licht wat openbreekt over ons leven
zonneklaar ervaar ik
hoe wij werken en spelen

Licht kom dichtbij
in het nieuwe jaar
Licht op en laat ons weten
help ons op onze pelgrimreis
Uw schepping te bewerken

doorbrekend Licht
waarin water haar grenzen kreeg
aarde haar groen openbaardein het begin
was er het Woord

het Woord is Eeuwig
licht in het donker

het heeft een gezicht gekregen
onder ons gewoond

en wij
verstaan het niet
we lopen er aan voorbij

tot we opnieuw worden geboren

niet uit een mens
maar aangeraakt
door de Geest
tot leven geroepen
om lichtdragers
en boodschappers
van vrede en alle goeds
te zijn
legger7
legger9

nu de dagen amper oplichten
het sap van de bomen
naar binnen stroomt
en wij kleumerig
op zoek naar warmte
onderdak vinden
in huis en herberg
thuis mogen komen
bij onszelf

verwachten wij U

in het uitbrekende
ochtendlicht
waardoor de hoop
diep in ons verscholen
oplicht
en onze levensstroom
opnieuw krachtig
haar weg zal vinden
we mogen met elkaar
op nieuw beginnen
in vrede

moeders

het bijbelboek mattéus
benoemd in haar geslachtregister
naast vele mannennamen
vijf moeders

vrouwen uit allerlei rangen
en standen overal vandaan
waren mede wegbereiders
van Het Kind

De Vredevorst

vanuit vele windstreken komen
mannen vrouwen en kinderen
van allerhande komaf
naar ons land

op onze wegen

mogen ze
temidden van ons
schuilen verblijfplaats vinden
meewerken aan ons land

het ochtendgloren
maakt ruim baan
ons bevrijdingsfeest
is in aantocht
legger6
legger5
leven

laat het aan mij gebeuren

Uw kracht
het meisje schrok
een blinkend licht kwam
en bracht de boodschap
je bent begenadigd

wees gegroet Marie

over jouw schoot
komt de schaduw
van de Allerhoogste

Zijn Zoon jouw kind
Liefde Koning
voor altijd

U Allerhoogste
in Uw dienst
wil ik staan
kleine mensen richt Hij op
barmhartig
bent U
voor Uw volk

voor altijd
Liefde Koning
Uw zoon onze Losser

wees gegroet

over ons
schijnt het Licht
van de Allerhoogste

Uw kracht

 laat het aan mij gebeuren
 op weg gaan

in het open veld
kwam engelen
herders geloofden
hun woorden
en gingen op weg
ze zagen met eigen ogen
het kleine grote Wonder

willen wij ook op weg gaan
naar binnen zien
het Kind in een kribbe
aanvaarden

kwetsbaar geboren rijkdom
waarin God op ons toekomt
en ruimte vraagt
waar wij zo naar verlangen

ruimte voor het kind
dat ons herschept
tot het mensenkind
die Hij voor ogen heeft

in de ruimte
van verwondering
waarin onze levenslast
te dragen is
vrede ons hart
warm maakt

vrede en alle goeds toegewenst
legger4
legger3
de wijze mannen
wisten het
het licht aan de hemel
was een bode
van nieuw leven

ze lieten
hun werk liggen
en gingen
op weg

in donkere lijden
door onbekende streken
langs stoffige wegen

wij mensen van vandaag
hebben gehoord
van het Licht
de Bode

van leven

willen
wij het werk
voor het Vredeijk
op ons nemen

in onrustige tijden
langs oneffen paden
met nooitgedachte stappen

vrede en alle goeds
daarbij toegewenst

vandaag morgen
in het nieuwe jaar
legger10

Kryst tiid

sykjend nei wurden
dêr ‘t hoop foaral hope
en moed yn foarkomme
skriuw ik myn krystwinsk

en Hy stjoerde syn Soan

Dyn bern loslitte de wrâld yn stoere
mei de wittenskip dat der safolle ûnbegryp
en gefaar op ‘e loer leit
Syn draachkrêft is net te bedjipjen

sykjend nei minsken dy ‘t sa as
Shane Claiborne hope sichtber meitsje
en oarlochsgewearen troch it fjoer helje
der túnark fan meitsje

Syn Bern berne tusken it herdersfolk
yn ‘e wittenskip dat sy it ferhaal
trochfertelle sille
boadskippers fan leafde wurde

sykjend yn it donker nei in stjer
dêr it blide nijs fanôf strielt
en ek hjoed hoopfol op in paad gean
tsjin de stream yn Ljocht fine

It Bern de minskesoan
Syn wichtige wurden lizze ek
hjoed de dei foar elts ree
leauwe hope en leafde

foaral leafde net te befetten leafde

aukje wijma
Kerst tijd

zoekend naar woorden
waar hoop vooral hoop
en moed in voorkomen
schrijf ik mijn kerstwens

en Hij stuurde zijn Zoon

Je Kind loslaten de wereld insturen
in de wetenschap dat er zoveel onbegrip
en gevaar op de loer ligt
Zijn draagkracht is niet te doorgronden

zoekend naar mensen die
zoals Shane Claiborne hoop zichtbaar maken
door oorlogsgeweren
om te smeden tot tuingereedschap

Zijn kind geboren tussen het herdersvolk
met de wetenschap dat zij het verhaal
zullen doorvertellen
boodschappers van liefde worden

zoekend in het donker naar een ster
waarvan het blijde nieuws af straalt
en ook vandaag hoopvol op weg gaan
tegen de stroom in Licht vinden

Het Kind de Mensenzoon
Zijn waarachtige woorden liggen ook
vandaag de dag voor het oprapen
geloof hoop en liefde

vooral liefde niet te bevatten liefde

aukje wijma
   
de oude Simeon

wachtte verlangend
verwachte levenslang het Wonder
tot het eindelijk als klein kwetsbaar Kind
in zijn armen werd gelegd

miljoenen mensen wereldwijd
opgesloten en verdreven
wachten op het wonder van bevrijding
verlangen naar
Licht in de duisternis

en wij teruggefloten
krijgen eindelijk de ruimte
om te verwachten
we verlangen naar een Wonder
dat in ons geboren mag worden

aukje wijma

de âlde Simeon

wachte langjend
ferwachte libbenslang it Wûnder
hy krige it as lyts kwetsber Bern
y ‘e earms lein

miljoenen minsken oer de hiele wrâld
opsluten en ferdreauwen
wachtsje op it wûnder fan befrijing
langje nei Ljocht yn it tsjuster

en wy by ússels werom kaam
krije einliks de romte
om te ferwachtsjen
en wachtsje op in Wûnder
dat yn ús berne wurde mei

aukje wijma