lavendel2

   
Hy is 

yn gjin beheinende
ûntferming
is Hy der by

 
yn lijen dêr 't gjin ein
oan skynt te kommen
hâldt Hy barmhertich
tafersjoch oer ús siele

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)