lavendel2

   
Hy is er by

yn gjin beheinende
ûntferming
wie Hy der
is Hy der by

yn lijen dêr 't gjin ein
oan skynt te kommen
hâldt Hy barmhertich
tafersjoch oer ús siele

en makket troch de tiden
in paad foar ús frij
aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)