lavendel2

efter in doar
fan wurden

sykje

nei ít gefoel
fan it hert

aukje wijma